Wanneer niet masseren / When no to massage

Bij al mijn massages is het de bedoeling dat je minimaal je onderbroek/slip/string aanhoud. Anders kan een massage niet plaatsvinden en mag ik je weigeren. 

Contra-indicaties; Wanneer mag er niet gemasseerd worden?

Vrijwel iedereen die een massage ontvangt heeft klachten , maar het is wel belangrijk dat je lichaam gezond is. Er zijn situaties waarin het beter is om je niet te laten masseren, dit zijn de contra-indicaties. Er zijn absolute contra-indicaties; ik masseer niet tenzij je vooraf toestemming hebt gevraagd aan de behandelend arts. Daarnaast zijn er relatieve contra-indicaties; je kunt gemasseerd worden, maar ik hou rekening met de plaats, dosering of techniek.

Bij twijfel raadpleeg altijd je huisarts of behandelend arts. Het is jouw lichaam en het is belangrijk dat je daar goed voor zorgt.

De massages zijn uitsluitend bedoeld ter ontspanning en is geen alternatief voor een behandeling van een arts!

Absolute contra-indicaties zijn;

 • Eerste 3 maanden van de zwangerschap (foetus kan loslaten)
 • Extreme vermoeidheid (onvoldoende verwerking van massageprikkels)
 • Koorts (massage kan de verhoogde stofwisseling verergeren)
 • Kanker (overleg met je arts, in sommige gevallen kan een zachte massage juist goed zijn)
 • Hartaandoeningen (door ontspanning kan hartritme dalen. Overleg met je arts)
 • Infectieziekten, zoals griep, ernstige verkoudheid (massage verergert de symptomen)
 • Steenpuisten en andere besmettelijke huidaandoeningen (besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar)
 • Onbekende/veel pijn (door de pijn ontstaat een grote afweerspanning, massage heeft dan weinig tot geen zin/nut, bovendien weet je niet wat er aan de hand kan zijn)
 • Gebruik van antibiotica, bloedverdunners of medicatie met een gele sticker (overleg met je (huis)arts)

Relatieve contra-indicaties;

 • Beschadigde huid, bijvoorbeeld blauwe plekken, schaafwonden en open wonden
 • Lokale, actieve ontstekingen (bijv. bij reuma, massage kan de ontsteking verergeren)
 • Spataderen
 • Trombose
 • Psoriasis
 • Vaatontsteking (de verzwakte vaten kunnen beschadigen door de druk)

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van neutrale olie.

Als je niet zeker weet of je gemasseerd mag worden, vraag het dan eerst aan je huisarts. Als de huisarts schriftelijk goedkeuring heeft gegeven, is massage geen probleem.

Als je geen advies hebt gevraagd aan je huisarts en er kan sprake zijn van een contra-indicatie, zal de massage in overleg aangepast worden of helemaal niet plaatsvinden.


                                                                        *****


With all my massages, you are supposed to wear at least your underpants/slip/thong. Otherwise a massage cannot take place and I may refuse you. 

Contraindications; When should you not massage?

Almost everyone who receives a massage has complaints, but it is important that your body is healthy. There are situations when it is better not to get a massage, these are the contraindications. There are absolute contraindications; I do not massage unless you have requested permission from the attending physician in advance. In addition, there are relative contraindications; you can be massaged, but I take into account the place, dosage or technique. 

When in doubt, always consult your doctor or treating physician. It is your body and it is important that you take good care of it. 

The massages are only intended for relaxation and are not an alternative to a doctor’s treatment!

Absolute contraindications are;

– first 3 months of pregnancy (fetus may detach)

– Extreme fatigue (insufficient processing of massage stimuli)

– Fever (massage can aggravate the increased metabolism)

– Cancer (consult your doctor, in some cases a gentle massage can be good)

– Heart conditions (relaxation can decrease heart rate. Consult with your doctor)

– Infectious diseases, such as flu, severe cold (massage aggravates the systems)

– Boils and other contagious skin conditions (danger of infection and spread)

– Unknown / al lot of pain (the pain cre then has little or no point/use, moreover you don’t know what could be going on)

– Use of antibiotics, blood thinners or medication with a yellow sticker (consult your doctor)

Relative contraindications;

– Damaged skin, for example bruises, abrasions and open wounds

– Local, active inflammation (e.g. with rheumatism, massage can aggravate the inflammaion)

– Varicose veins

– Trombosis

– Psoriasis

– Vascular inflammation (the weakened vessels can be damaged by the pressure)

– In practice, neutral oil is used

If you are not sure whether you can be massaged, ask your doctor first. If the GP has given written approval, massage is no problem. 

If you have not asked your doctor for advice and there may be a contraindication, the massage will be adjusted in consultation or will not take place at all.