(Energetische) Stoelmassage / (Energetic) Chair Massage

Website afbeelding paars

Bij een stoelmassage zit je in een speciaal ontwikkelde massagestoel met het gezicht in een zachte steun met opening, kijkend naar de grond en steun voor uw armen en benen. Hierdoor wordt het hele lichaam ondersteund en kan zich hierdoor volledig ontspannen. Een Stoelmassage wordt over de kleding heen gegeven, waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van olie. De massage is daarom laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Stoelmassage

Het effect van een stoelmassage ervaar je als zachte golven die door je lichaam; rug, armen, benen, heupen, hoofd en nek stromen. Door gebruik te maken van drukpunten, strekking van de spieren en mobilisatie van de gewrichten wordt de doorbloeding gestimuleerd en worden eventuele blokkades in het lichaam opgeheven. De spieren die het meest te lijden hebben onder (werk) stress en een niet optimale werkhouding. Hierdoor worden de meest voorkomende probleemgebieden aangepakt.

De Energetische Stoelmassage

Bij de Energetische Stoelmassage wordt er vanuit een Holistische visie gemasseerd; doordat de Energetische Stoelmassage met een andere intentie wordt gegeven leidt het tot een compleet andere massagebehandeling. In de holistische visie zijn alle delen (alle niveaus) waarop de mens zich toont met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht of symptoom wordt dan ook gezien als een signaal van het lichaam om ons iets te vertellen. Met andere woorden: er zit een oorzaak onder het signaal. De mens bestaat uit meer dan alleen een lichaam; je hebt ook je gedachten, je emoties, je passies en deze hebben allemaal invloed op elkaar. Dat betekent dat hier de mens in zijn geheel wordt bezien. Bij Energetische Stoelmassage word je lichaam op een natuurlijke manier van stress bevrijdt. De massage richt zich op alle energetische stromingen in o.a. de meridianen en chakra’s. Kenmerkend van energetische massage is dat het een zachte en contactvolle manier van aanraken is. Zo krijgt het lichaam de tijd om zich te openen en kunnen ook diepere lagen in de massage worden gevoeld. Als ontvanger maak je zo contact met gevoelens en herinneringen die in je lichaam aanwezig zijn. De intentie waarmee ik je aanraak en masseer bepaald voor een groot deel het effect van je massage en is van niet te onderschatten waarde! Als je je intentie op de energie richt zal deze sneller ervaren worden en in beweging worden gebracht.
Door de unieke combinatie van masseren met handen en onderarm over rug, schouders, nek, hoofd, armen, handen, benen en voeten van zowel acupressurpunten, chakragebieden, de speciale stoelmassage technieken en de rustgevende strijkingen, gaat de energie door het lichaam stromen en wordt zowel het immuunsysteem (fysiek) als het zelf herstellend vermogen (energetisch) gestimuleerd. Door de holistische benadering kan er bewustwording optreden als opstap naar heling van klachten. 


*****


With a chair massage you sit in a specially developed massage chair with your face in a sorft support with an opening, looking at the floor and support for your arms and legs. 

This supports the entire body and allows you to relax completely. A chair massage is given over the clothing, so no oil is used. The massage is therefore low-threshold and accessible to everyone.

Chair massage

You experience the effect of a chair massage as soft waves running through your body; back, arms, legs, hips, head and neck flow. By using pressure points, stretching of the muscles and mobilization of the joints, blood flow is stimulated and any blockages in the body are removed. The muscles that suffer most from (work) stress and a suboptimal working posture. This addresses the most common problem areas. 

The Energetic Chair Massage

The Energetic Chair Massage is massaged from a Holistic vision; because the Energetic Chair Massage is given with a different intention, it leads to a completely different massage treatment. In the holistic view, all parts (all levels) on which man shows himself are connected and mutually influence each other. A complaint or symptom is therefore seen as a signal from the body to tell us something. In other words: there is a cause behind the signal. Man consists of more than just a body; you also have your thoughts, your emotions, your passions and they all influence each other. This means that here the human being is viewed as a whole. Energetic Chair Massage relieves your body of stress in a natural way. The massage focuses on all energetic currents in, among other things, eridians and chakras. Characteristic of energetic massage is that it is a soft and contactful way of touching. This gives the body time to open up and deeper layers can also be felt in the massage. As a receiver you make contact with feelings and memories that are present in your body. The intention with which I touch and massage you largely determines the effect of your massage and is of great value! If you focus your intention on the energy, it will be experienced and set in motion more quickly. 

Due to the unique combination of massaging with hands and forearm over the back, shoulders, neck, head, arms, hands, legs and feet of both acupressure points, chakra areas, the special chair massage techniques and the soothing strokes, the energy flows through the body and is both the immune system (physically) and the self-healing capacity (energetically) stimulated. Due to the holistic approach, awareness can occur as a step towards healing comp.

Website logo klein