Privacy beleid en algemene voorwaarden / Privacy policy and terms and conditions

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.sri-yantra-massages.nl.

Sri Yantra, Tel.: 0642373436, E-mail: monique.thomassen58@gmail.com

Privacyverklaring

Sri Yantra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Welke persoonsgegevens worden er door ons verwerkt

Sri Yantra verwerkt alleen de persoonsgegevens over je die je zelf invult bij het invullen van een contactformulier op onze website. Wij verwerken niet meer dan de volgende gegevens;

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Geboortedatum

-Geslacht

Waarom hebben wij deze gegevens nodig

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw betaling en om contact op te kunnen nemen, zowel via de mail als telefonisch.

Hoe lang bewaren wij de gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang iemand klant is bij Sri Yantra.

Met wie we jouw gegevens delen

Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

In kaart brengen websitebezoek

Sri Yantra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jou computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar monique.thomassen58@gmail.com. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sri Yantra neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique.thomassen58@gmail.com

www.sri-yantra-massages.nl

Sri Yantra is als volgt te bereiken;

Monique Thomassen

Witvrouwsberg 39A

5508 DX Veldhoven

0642373436

monique.thomassen58@gmail.com

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

– Behandelingen vinden alleen op afspraak plaats

– Bij het maken van een eerste afspraak kan vooraf telefonische of per e-mail om persoonlijke gegevens worden gevraagd

–  Gezien de massagepraktijk op de derde verdieping is (twee trappen), is het verplicht schoenen te dragen en de trapleuning vast te houden. Massagepraktijk Sri Yantra is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventuele glij/valpartijen

– Massagepraktijk Sri Yantra is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Alle behandelingen die worden aangeboden zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel of massagestoel zijn voor rust en ontspanning. 

– Massagepraktijk Sri Yantra is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledige of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik

– Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij/zij tijdens het intake gesprek of gedurende de behandeling verstrekt en zal massagepraktijk Sri Yantra inlichten zodra er wijzigingen voordoen. Wanneer u zich laat behandelen bij massagepraktijk Sri Yantra, dan is dit geheel op eigen risico.

– Bij Massagepraktijk Sri Yantra worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt er doorverwezen naar de huisarts

– Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Niet geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht 

– Alle behandelingen dienen voor of direct na de massage contant of per tikkie betaald te worden

– Massagepraktijk Sri Yantra is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt. 

– Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van behandelingen of aangeboden massages die Sri Yantra aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten of indien Sri Yantra op locatie is verlaat ze per direct de locatie en zijn niet meer welkom.

Ethiek

– Uiteraard wordt er grote waarde gehecht aan een goede hygiëne. Handdoeken e.d. worden na iedere behandeling gereinigd
– Massages onder de 16 jaar is alleen onder begeleiding of met schriftelijke toestemming van ouder/begeleider/voogd
– Massagepraktijk Sri Yantra heeft altijd het recht om een behandeling te staken of weigeren
– Er worden alleen massages gegeven die op deze website vernoemd worden. Niets meer, niets minder. 

 

Overig

– Deze huisregels (of ook genoemd, de algemene voorwaarden) en de op deze website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Sri Yantra te allen tijden worden gewijzigd
– Door het boeken van een afspraak bij Massagepraktijk Sri Yantra ga je akkoord met de huisregels/algemene voorwaarden.
 
*****
 
Who are we
Our site address is: https://www.sri-yantra-massages.nl.

Sri Yantra, Tel.: 0642373436, Email: monique.thomassen58@gmail.com

Privacy declaration
Sri Yantra is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement

Which personal data are processed by us
Sri Yantra only processes the personal data about you that you enter yourself when filling in a contact form on our website. We do not process more than the following data;

-First and last name

-Address data

-Phone number

-E-mail address

-Date of birth

-Sex

Why do we need this information
We process your personal data to process your payment and to be able to contact you, both by e-mail and by telephone.

How long do we keep the data
We keep the personal data as long as someone is a customer of Sri Yantra.

Who we share your data with
We will never provide the data to third parties for a commercial or other reason. Of course we must comply with any legal obligation from the government.
Mapping website visits
Sri Yantra uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or deletion to monique.thomassen58@gmail.com. We will respond to your request as soon as possible.

How we secure personal data
Sri Yantra takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or if there are indications of abuse, please contact monique.thomassen58@gmail.com

www.sri-yantra-massages.nl

Sri Yantra can be reached as follows;

Monica Thomassen

Witvrouwsberg 39A

5508 DX Veldhoven

0642373436

monique.thomassen58@gmail.com

Terms and Conditions
Liability
– Treatments are by appointment only

– When making an initial appointment, personal information may be requested in advance by telephone or e-mail

– Since the massage practice is on the third floor (two flights of stairs), it is mandatory to wear shoes and hold the banister. Massage practice Sri Yantra is not responsible / liable for any slips / falls

– Massage Practice Sri Yantra is not responsible / liable for material and / or immaterial damage caused before, during and or after treatment. All treatments offered are not medical treatments. All treatments on the treatment table or massage chair are for rest and relaxation.

– Massage practice Sri Yantra is not responsible for damage and/or injury as a result of incomplete or incorrect information or concealment of medical information such as physical and/or mental disorders, injuries and medication use

– The customer is responsible for the correctness of the information he/she provides during the intake interview or during the treatment and will inform Sri Yantra massage practice as soon as changes occur. When you are treated at massage practice Sri Yantra, this is entirely at your own risk.

– No medical diagnoses are made at Massage Practice Sri Yantra. If in doubt, I can refrain from treatment and will be referred to the general practitioner

– Appointments made can be canceled free of charge up to 24 hours prior to the appointment. Appointments not canceled or forgotten within this period will be charged for 100%

– All treatments must be paid in cash or per tikkie before or immediately after the massage

– Massage Practice Sri Yantra is not responsible for damage, theft and/or loss of personal belongings of the client.

– Erotic and/or sexual massages are not part of treatments or massages offered by Sri Yantra. Clients who respond to this are immediately requested to leave the practice or if Sri Yantra is on location, they immediately leave the location and are no longer welcome.
Ethics
– Naturally, great importance is attached to good hygiene. Towels etc. are cleaned after each treatment
– Massages under the age of 16 are only under supervision or with written permission from parent/supervisor/guardian
– Massage practice Sri Yantra always has the right to suspend or refuse a treatment
– Only massages are given that are mentioned on this website. Nothing more, nothing less.
Others
– These house rules (or also referred to as the general terms and conditions) and the information provided on this website can be changed at any time by Massage Practice Sri Yantra
– By booking an appointment at Massage Practice Sri Yantra you agree to the house rules / terms and conditions