Massage met holistic pulsing/ Massage with holistic pulsing

Een massage met holistic pulsing (soort van wiegen) kan je helpen lekkerder in je vel te zitten.

Deze lichaamsmassage draait niet alleen om het wegnemen van blokkades, pijn of spanningen die je op een bepaalde plek in je lichaam ervaart. Het benadert de mens in z’n geheel. Dus je fysieke en psychische gesteldheid evenals je spirituele als emotionele toestand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Door het toepassen van een massage met holistic pulsing herstel je het evenwicht in je lichaam waardoor je klacht kan verdwijnen. Soms gebeurt er geestelijk iets met je wat zich (vaak onbewust) lichamelijk vertaald.

Holistic pulsing is eigenlijk geen massage. Als je gepulst wordt in een behandeling van een half of heel uur, lig je in gemakkelijke kleding op de massagetafel. Ik breng je lichaam zacht en in een constant ritme in beweging. Daarbij zoek ik naar het geheel eigen ritme van het lichaam. Het pulsen geeft je heel gemakkelijk een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het gevoel dat je als het ware hebt opgeslagen van toen je in de baarmoeder zat en hoe je als baby gewiegd werd, wanneer je verdriet had of bang was. 

Hoe komt dat dan?

Het menselijk lichaam bestaat voor ruim 70% uit water. Het wiegen van het lichaam brengt het water tot op celniveau in beweging. Je energie en water in je lichaam wordt zodoende in beweging gebracht wat het effect geeft van vele kleine golfjes die door je lichaam gaan en zich steeds uitbreiden. 

Mocht het zijn dat het ergens blokkeert dan zorgt dit ervoor dat de energie weer mag gaan stromen.

 

*****


A massage with holistic pulsing (kind of rocking) can help you feel better about yourself. 

This body massage is not only about removing blockages, pain or tension that you experience in a certain place in your body. it approaches the person in its entirety. So your physical and psychological state as well as your spiritual and influence each other. By applying a massage with holistic pulsing, you restore balance in your body, so that your complaint can disappear. Sometimes something happens to  you mentally that is (often unconsciously) translated physically. 

Holistic pulsing is not actually a massage. If you are pulsed in a half or full hour treatment, you lie on the massage table in comfortable clothes. I move your body gently and in a constant rhythm. In doing so, I look for the body’s own rhythm. The pulsing very easily gives you a sense of safety and security. The feeling you have stored, so to speak, from when you were in the womb and how you were rocked as a baby, when you were sad or afraid. 

How come?

The human body consists of more than 70% water. The rocking of the body moves the water down to the cellular level. Your energy and water in your body is thus set in motion, which gives the effect of many small waves that go through your body and continue to expand. 

If it is that it blocks somewhere, this ensures that the energy is allowed to flow again.

Website logo klein